ПРАВИЛА

прийому до Державного навчального закладу

"Лисянський професійний аграрний ліцей"

на 2021-2022 н.р.

І. Загальна частина

1.1. Правила розроблені за принципом Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування та затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2013 року №499 (з урахуванням внесених змін).

1.2. До Державного навчального закладу «Лисянський професійний аграрний ліцей» (Далі – Ліцей) приймаються громадяни України, які ма­ють повну чи базову середню освіту, або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.3. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до Ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнычного чи соціального походження, мовного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах осввіти України відповідно да законодавства України та міжнародних договорів.                                    

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.               

Обмеження допускаються за ме­дичними та віковими показниками, а також показниками про­фесійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів Ук­раїни.

1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки - кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та регіонального бюджетів.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 ІІ. Приймальна комісія

 2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

 2.2. Очолює приймальну комісію дирек­тор Ліцею, який своїм на­казом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти і науки Черкаської облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

 -       організовує прийом заяв та документів;

 -       проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

 -       організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 -       приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 -       організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 -       вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 2.5. Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

  • перелік професій, спеціальностей згідно з отриманою ліцензією;
  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю);
  • плановані обсяги прийому, рівні професійної (професійно-технічної) освіти випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями);
  • форми та ступеневість навчання;
  • обмеження з професій (спеціальностей) за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
  • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями), порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
  • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок роботи приймальної комісії:
  Понеділок

  08:00 – 17:00

  Без перерви

  Вівторок
  Середа
  Четвер
  П’ятниця 08:00 - 16:00
  • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
  • порядок проходження медичного огляду вступників до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

  2.6. Прийом на навчання до Ліцею проходить з 1 червня по 30 серпня поточного року.

 ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 -          документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках оригінал або завірену копію;

 -          медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-          6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 -          копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти(за наявності).

 Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

 ІV. Умови прийому до Державного навчального закладу "Лисянський професійний аграрний ліцей"

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-     за рейтинговим списком вступників;

 -     за результатами співбесіди;

 -     за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. До Ліцею приймаються учні, що мають базову загальну середню освіту (дев’ять класів закладу загальної середньої освіти) на такі спеціальності:

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»)» (код-8331); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4 розряду (код-7233); водій автотранспортних засобів (категорія «С») (код-8322) на базі 9-ти класів.

 - Плодоовочівник (код-6111); садовод (код-6112)б на базі 9-ти та 11-ти класів.

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»)» (код-8331); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4 розряду (код-7233); водій автотранспортних засобів (категорія «С») (код-8322) на базі 11-ти класів.

-  «Перукар (перукар-модельєр); манікюрник» на базі 9-ти класів.

4.4. Прийом слухачів на професійно-технічне навчання або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 4.5. По закінченню Ліцею з трирічним терміном навчання випускники отримують атестат про повну загальну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника. По закінченню ліцею з 1,5-річним терміном навчання випускники отримують диплом кваліфікованого робітника. За особливі успіхи у навчанні випускники можуть нагороджуватися золотою або срібною медалями та отримати диплом з відзнакою.

 4.6. Форма навчання в Ліцеї денна, відповідні завдання кожної професії і спеціальності визначаються навчальними планами і програмами.

 V. Зарахування

 5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 -     особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 -     діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 -     особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 -     особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

 -     особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 -     діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 -     випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 -     випускники загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 -     учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 -     особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до   Ліцею за обраною формою здобуття освіти.

 5.4. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора цього закладу.

 5.5. Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між Ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про здобуття освіти.

 5.6. Зарахування на навчання до Ліцею за рахунок державного та регіонального бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та юридичними особами, здійснюється в межах ліцензійних обсягів. 

 VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Ліцей може проводити додатковий прийом.

 6.3. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

 6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.5. Контроль за дотриманням Правил Ліцеєм здійснюється Департаментом освіти і науки Черкаської облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Телефон приймальної комісії 6-23-52, +380689717190